Покажи любовта и спечели кристално колие Red Heart

Любовта витае във въздуха неуморно през месец февруари! ?Време е ВВВ да подари своето сърце на някого от вас! Участвай в любовната игра на ВВВ и може да спечелиш кристално колие Red Heart от Unique Art Boutique.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА FACEBOOK ИГРА “Покажи любовта и спечели кристално колие Red Heart”


І. Общи условия:

1. Настоящите Общи Условия за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта
“Покажи любовта и спечели кристално колие Red Heart”

2. Организатор на “Покажи любовта и спечели кристално колие Red Heart”и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на играта е
БК - " Горна Баня"

3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата

II. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

1. Играта се провежда от 16.00 часа на 06.02.2020 г. до 16.00 часа на 14.02.2020 г. („Период на провеждане”).

2. “Покажи любовта и спечели кристално колие Red Heart” се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

3. Информация за печелившия участник ще се публикува на страницата не по-късно от 18:00 часа на 14.02.2020 г.

III. Право на участие.

1. Право на участие в “Покажи любовта и спечели кристално колие Red Heart” има всяко физическо лице, което е над 18 години

2. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

3. Не се допуска участието на служители от БК “Горна Баня” и “Таурус Дизайн Груп”

Организаторът публикува на своята Facebook страница условията за участие в играта, наградата/наградите към нея, периода на участие и датата на теглене на победителя/победителите. Всеки, който желае да участва в играта, трябва да изобрази любовта в една снимка с помощта на ВВВ продуктите.

2. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания и уронват авторитета и достойноството на Организатора или някой от останалите участници в играта.

IV. Награда. Теглене и получаване на наградата

1. Печелившият участник ще спечели кристално колие.

2. Не се допуска размяна на наградата срещу парична сума или друг вид предметна награда.

3. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на Играта, чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.

4. Спечелилите участници се обявяват на Facebook страницата, в срок определен от Организатора или най-късно един ден след изтичане на периода упоменат в условието на играта.

5. За получаване на наградата спечелилият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с Организатора на “Покажи любовта и спечели кристално колие Red Heart”
като изпрати лично съобщение на Facebook страницата.

Ако Организаторът не получи от уведомения участник лично съобщение, както и ако печелившият участник откаже да получи наградата или в случай, че има нарушаване на настоящите правила от страна на избрания за печеливш участник, той губи правото да получи наградата си.

6. Наградата се предоставя от БК “Горна Баня”

7. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени от спечелилия участник;
- ако не се яви да получи наградата в срок до 10 дни от датата, на която е бил уведомен, че е печеливш;

8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави която и да е от наградите по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия/те Участник/ци с друг вид награда.

V. Отговорност

1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата. Също така използваният от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.

VI. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата

VII. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата

VIII. Други

1. С включването си в Играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията ?.

2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата. Участниците могат да се свържат с Организатора, чрез лично съобщение във Facebook страницата. Игрите обявени от Организатора не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързват с Facebook. С включването си в Игрите участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.