"Колко са разликите между двете елхички?“

Отговори на въпроса "Колко са разликите между двете елхички?" и го напиши като коментар под поста на играта, тагни един свой приятел и вече участваш! Печелившите ще бъдат трима, двама от тях ще получат по една кутия с коледни подаръци, а третият – брандиран спортен сак.

Период на провеждане на играта:
01.12 – 18.12.2022г.

Успех на всички! :)

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА FACEBOOK ИГРАТА "Колко са разликите между двете елхички?"

І. Общи условия:

1. Настоящите Общи Условия за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “Колко са разликите между двете елхички?”
2. Организатор на "Колко са разликите между двете елхички?" и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на играта е БК "Горна Баня".
3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата и Instagram профила.

II. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

1. Играта се провежда от 01.12.2022 г. до 18.12.2022 г. („Период на провеждане”).
2. "Колко са разликите между двете елхички?" се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
3. Информация за печелившите участници ще се публикува на страницата не по-късно от 20.12.2022 г.

III. Право на участие

1. Право на участие в "Колко са разликите между двете елхички?" има всяко физическо лице, което е над 18 години.
2. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
3. Не се допуска участието на служители от БК “Горна Баня”.
Организаторът публикува на своята Facebook страница и Instagram профил условията за участие в играта, наградата/наградите към нея, периода на участие и датата на теглене на победителя/победителите. Всеки, който желае да участва в играта, трябва да открие колко саа разликите и да напише под оригиналния пост на играта, във Facebook или Instagram, коментар със отговора, както и да тагне един свой приятел.
Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата и Instagram профила. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата и Instagram профила всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания и уронва авторитета и достойнството на Организатора или някой от останалите участници в играта.

IV. Награди. Теглене и получаване на наградите

1. Двама печеливши участници ще спечелят по една кутия с коледни подаръци, а третият -брандиран спортен сак.
2. Не се допуска размяна на наградите срещу парична сума или друг вид предметна награда.
3. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на Играта, чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.
4. Спечелилите участници се обявяват на Facebook страницата и Instagram профила, в срок определен от Организатора или най-късно един ден след изтичане на периода упоменат в условието на играта.
5. За да получат наградите, спечелилите участници следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свържат с Организатора на "Колко са разликите между двете елхички?" като изпратят лично съобщение на Facebook страницата или Instagram профила.
Ако Организаторът не получи отговор на изпратеното съобщение, както и ако печелившият участник откаже да получи наградата или в случай, че има нарушаване на настоящите правила от страна на избрания за печеливш участник, той губи правото да получи наградата си.
6. Наградата се предоставя от БК “Горна Баня”.
7. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени от спечелилия участник;
- ако не се свърже с нас в срок до 5 дни от датата, на която е бил уведомен, че е печеливш;
8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави, която и да е от наградите по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия/те Участник/ци с друг вид награда.

V. Отговорност

1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата и Instagram профила, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница и профил, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата и Instagram профила. Също така използваният от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.
4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.

VI. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата и Instagram профила.

VII. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата и Instagram профила.

VIII. Други

1. С включването си в Играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията.
2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата и Instagram профила. Участниците могат да се свържат с Организатора, чрез лично съобщение във Facebook страницата и Instagram профила. Игрите обявени от Организатора не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да е било начин от Facebook или Instagram и не следва да се свързват с тях. С включването си в Игрите участниците предоставят информация на Организатора.