Снимай любимия си ВВВ продукт и спечели награда!

Здравейте, приятели!

Не пропускайте да се включите в нашата нова игра ,,Снимай любимия си ВВВ продукт и спечели награда‘‘

А ето ги и условията:

Заснемете любимия си ВВВ продукт.

Качете снимката в коментар под поста на играта и поставете хаштаг #BBBигра.

Поканете приятели да харесат снимката - колкото повече харесвания събере, толкова по-голям става шансът за награда.

В края на играта, ще изберем най-креативните снимки и техните автори ще спечелят една от нашите страхотни награди - power bank (външна батерия), спортен сак или детско чадърче.

Играта стартира на 4 май и приключва на 31 май 2023г..

Успех на всички!

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА ,,Снимай любимия си ВВВ продукт и спечели награда‘‘

І. Общи условия:

1. Настоящите Общи Условия за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта ,,Снимай любимия си ВВВ продукт и спечели награда‘‘

2. Организатор на ,,Снимай любимия си ВВВ продукт и спечели награда‘‘ и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на играта е БК "Горна Баня".

3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата и Instagram профила.

II. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

1. Играта се провежда от 04.05.23 г. до 31.05.2023 г. („Период на провеждане”).

2. ,,Снимай любимия си ВВВ продукт и спечели награда‘‘ се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

3. Информация за печелившите участници ще се публикува на страницата не по-късно от 18:00 часа на 01.06.2023 г.

III. Право на участие

1. Право на участие в ,,Снимай любимия си ВВВ продукт и спечели награда‘‘ има всяко физическо лице, което е над 18 години.

2. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

3. Не се допуска участието на служители от БК “Горна Баня‘‘.

Организаторът публикува на своята Facebook страница и Instagram профил условията за участие в Играта, наградата/наградите към нея, периода на участие и датата на теглене на победителя/победителите. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва да заснеме продукт на ВВВ, да качи снимката като коментар под поста на Играта, да постави хаштаг #BBBигра и да покани приятели, които да харесат снимката, за да увеличат шанса за награда.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата и Instagram профила. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания и уронва авторитета и достойнството на Организатора или някой от останалите участници в играта.

IV. Награди. Теглене и получаване на наградите

1. Трима печеливши участници ще спечелят – power bank (външна батерия), спортен сак или детско чадърче.

2. Не се допуска размяна на наградите срещу парична сума или друг вид предметна награда.

3. Тегленето на наградите се определя от Организатора, трите най-атрактивни снимки ще бъдет наградени.

4. Спечелилите участници се обявяват на Facebook страницата и Instagram профила, в срок определен от Организатора или най-късно един ден след изтичане на периода упоменат в условието на играта.

5. За да получат наградите, спечелилите участници следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свържат с Организатора на ,,Снимай любимия си ВВВ продукт и спечели награда‘‘ като изпратят лично съобщение.

Ако Организаторът не получи отговор на изпратеното съобщение, както и ако печеливш участник откаже да получи наградата или в случай, че има нарушаване на настоящите правила от страна на избрания за печеливш участник, той губи правото да получи наградата си.

6. Наградите се предоставят от БК “Горна Баня”.

7. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:

- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени от спечелилия участник;

- ако не се свърже с нас в срок до 5 дни от датата, на която е бил уведомен, че е печеливш;

8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави, която и да е от наградите по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия/те участник/ци с друг вид награда.

V. Отговорност

1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook или Instagram, невъзможност за публикуване на съдържание, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин. Също така използваният от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.

VI. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата и Instagram профила.

VII. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това.

VIII. Други

1. С включването си в Играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията.

2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата и Instagram профила. Участниците могат да се свържат с Организатора, чрез лично съобщение. Игрите обявени от Организатора не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да е било начин от Facebook или Instagram и не следва да се свързват с тях. С включването си в Игрите участниците предоставят информация на Организатора.